Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

 

1) Giriş

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, yarışma ilişkisi nedeniyle tarafınızdan alınan gizlilik taahhüdü ile İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından elde edilen her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği esası çerçevesinde toplanması, işlenmesi, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle Kanun çerçevesinde ve işbu bilgilendirme kapsamında paylaşılması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, saklanması, silinmesi/yok edilmesi, anonimleştirilmesi ve Kanun kapsamında yer alan her türlü tasarruf yöntemi ile ilgili usul ve esasları bilgilendirmeye ve aydınlatmaya ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla çalışanlarımızın/başvuru sahiplerinin dikkatlerine sunulmaktadır.

2) Yasal Dayanak

Kişisel verilerin kullanılması hususu ülkemiz mevzuatında birçok farklı kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların en başında KVKK, Türk Borçlar Kanunu ile İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat bulunmaktadır.

3) İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Ad, soyadı, kimlik numarası ve kimlik bilgileri, kimlik fotokopisi, doğum tarihi, doğum yeri, fotoğraf, aile bilgileri;
• Adres ve elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri,
• Eğitim durumu, eğitim aldığı okullar, dil bilgisi
• Adli sicil kaydı, ikamet belgesi, sağlık raporu, kan grubu kartı vb.
• Özgeçmiş belgesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4) Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Kişisel veriler, İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından düzenlenen yarışma amacıyla toplanmaktadır. İşbu veriler; İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ politikaları çerçevesinde ve yarışma şartnamesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ faaliyetleri amacıyla, düzenlenen yarışma sürecinde ve devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenmekte ve toplanmaktadır.

5) Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Yarışmaya başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ’ne fiziki ya da elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Kişisel veriler fiziki ve elektronik ortamda çalışanların bizzat kendisinden elde edilmekle birlikte, üçüncü kişi ve Kurumlardan da çalışanlara ait kişisel veriler elde edilebilmektedir. Bahsi geçen verilerin bir kısmı ise, hukuki mevzuata uygun olarak internet siteleri, mobil uygulama sağlayıcılarından temin edilmekle birlikte, işbirliği gerçekleştirilen kurum ve kuruluşlar, sağlık kuruluşları gibi kaynaklardan elde edilmektedir. Bununla birlikte, eğitim kurumları, çalışanların önceden çalıştığı işyerleri ile başta Nüfus Müdürlüğü ve Türkiye Adli Sicil Merkezleri, İcra Müdürlükleri, Vergi Daireleri olmak üzere, adli makamlar ve benzeri resmi kurumlardan mevzuat gereği bilgi edinilmesi söz konusu bulunan kamu kurumlarından çalışanlara ait kişisel veriler temin edilir.

6) Kişisel Verilerin Kullanma Amacı

Mevzuattaki hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerde, kişisel verilerin kullanılması düzenlenmiştir. Yarışmaya katılanların kişisel verilerinin, mevzuat kapsamında veri madenciliği, veri tabanı oluşturma, raporlama, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, elde edilen veriler mevzuat kapsamında kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

7) Kişisel Verilerin Güvenliği

İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ ile paylaşılan kişisel veriler, İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ’nin gözetimi ve kontrolü altındadır. İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ, mevzuat hükümleri gereğince verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurar ve teknik önlemleri alır.

8) Üçüncü Kişilerle Paylaşım

İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ mevzuattan kaynaklanan her türlü adli makam ve benzeri resmi kurumlardan gelen talepler halinde ve güvenlik tedbirleri bakımından çalışanların kişisel verilerini ilgili kurumlar ile paylaşabilecektir.

9) Kişilerin Hakları

Yarışmaya katılan kişiler aşağıdaki haklara mevzuat uyarınca sahiptir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) Mevzuat uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrasında ve ayrıca hakların kullanımına istisna getiren düzenlemelerde yer alan haller bu maddenin kapsamı dışındadır.

10) Verilerin Güncelliği

Yarışmaya katılım sırasında ve sonrasında paylaşılan veriler ile ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde, verilerin güncel ve doğru hali çalışan tarafından İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ ile paylaşılacaktır. Verilerin güncel tutulması zorunluluğu veriyi veren kişiye aittir. İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ de veriyi veren kişinin talepleri doğrultusunda verileri güncelleyecektir.

11) İletişim

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ile ilgili her türlü sorun, soru ve önerinizi istanbulleventrotary@gmail.com elektronik posta adresi ile aşağıda yer alan iletişim adresine iletebilirsiniz:

İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ, Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak Perpa Tic. Mrk. A Blok No:1 D.857, Şişli İstanbul

12) Onay Metni

Yarışmaya katılmak için başvurduğum bu süreçte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve özellikle de ilgili kanunun 10.maddesi ve sair mevzuatı kapsamında, özellikle anlaşılabilirlik ve ulaşılabilirlik hususlarında ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm konularda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmıştır. Kanun ve sair mevzuatı kapsamında yarışmaya katılım nedeniyle İSTANBUL LEVENT ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ tarafından elde edilen her türlü kişisel verinin (Kişisel Veri), özellikle de sağlık, aile verileri ile talep edilmesi halinde Adli Sicil Kaydının işlenmesi, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesince işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, saklanması, silinmesi/yok edilmesi, anonimleştirilmesi ve mevzuat kapsamında yer alan her türlü tasarruf yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda işverene yetki verdiğimi, bu konuda açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.